Werkwijze
1. Kennismaking

Na contact met familie of doorverwijzing door gemeente of werkgever volgt een intakegesprek met de mogelijke cliënt. 
Dit gesprek, dat ongeveer een uur duurt, is gratis en vrijblijvend. Hierin wordt wederzijds kennis gemaakt.
Vaak wordt dit intakegesprek bijgewoond door een derde persoon, zoals de hulpverlener vanuit maatschappelijk werk of een familielid.

 

2. Besluit

Cliënt en budgetbeheerder beslissen onafhankelijk van elkaar over het vervolgtraject. Op basis van het intakegesprek beoordeelt
de cliënt of hij vertrouwen heeft in de samenwerking. Ook Faith budgetbeheer & bewindvoering maakt op basis van de opgedane
indruk een afweging wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden.

3. Sluiten overeenkomst

Zoals gebruikelijk in geval van budgetbeheer, wordt tussen budgetbeheerder en cliënt een overeenkomst gesloten.
Er is sprake van een driejarige overeenkomst, deze kan ook voor een kortere periode afgesloten worden, doch minimaal voor één jaar.


4. Werkwijze

De werkwijze van Faith budgetbeheer is op basis van directe contacten met de cliënten.
Gesprekken vinden meestal bij de cliënt in de thuissituatie plaats.

- Het persoonlijke contact beperkt zich niet tot de kennismaking. Ook in de loop van het traject is er regelmatig persoonlijk contact.
  Wij realiseren ons dat we voor een arbeidsintensieve werkwijze hebben gekozen.  Dat is echter wel een bewuste keuze om de
  gewenste kwaliteit te kunnen bereiken.         

- Vanaf het sluiten van de overeenkomst ontvangen de cliënten (meestal) wekelijks een vast bedrag en verplichten
  zich om geen nieuwe schulden te maken.  

- Wanneer nodig, verzorgt de budgetbeheerder de correspondentie voor haar cliënt. 

- De budgetbeheerder beschikt over een machtiging waarmee de budgetbeheerrekening via telebankieren wordt beheerd.
  Alle cliënten hebben drie bankrekeningen; twee rekeningen worden gekoppeld aan Faith budgetbeheer & bewindvoering,
  een zakelijk telebankieren pakket bij de Rabobank en een spaarrekening. Daarnaast wordt op de privé bankrekening het zgn.
  leefgeld gestort. Deze laatste bankrekening kan bij een willekeurige bank aangehouden worden (meestal is dit een al bestaande
  rekening van cliënt.). De bankafschriften van alle rekeningen worden naar het correspondentieadres verzonden van Faith
  budgetbeheer & bewindvoering
 zodat een goed beheer mogelijk is en er adequaat kan worden ingespeeld op situaties.        

5. Kosten budgetbeheer

De kosten voor budgetbeheer worden maandelijks in rekening gebracht volgens onze tarievenlijst, ongeacht of deze al dan niet
door de gemeente worden vergoed. Meestal kan er een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstandsregeling van de Gemeente,
De aanvraag hiervoor kan Faith budgetbeheer & bewindvoering voor u verzorgen.